Vi på Autofrance AB lämnar ett års fabriksgaranti på samtliga artiklar. Garantin innebär att vi ersätter trasig produkt med en ny vara. Vi ersätter alltså normalt inte kostnaden för arbete med bytet.

Bytet / arbetet skall alltid vara fackmannamässigt utfört för att kunna åberopa garanti liksom att samtliga delar som ingick i delen som avses att reklameras ovillkorligen skall skickas med tillbaka. Saknas någon del förbehåller sig Autofrance AB rätten att avslå reklamationen då den inte är komplett och då inte kommer att kunna utredas av tillverkaren.

Kommersiella fordon, arbetsfordon och Taxi har inga egentliga garantier utan bedöms från fall till fall beroende på användningsområde, utrustning, körsträcka etc.

Garanti gäller för fabrikationsfel som beror på en felaktig tillverkningsprocess, material- eller konstruktionsfel. Garantin omfattar inte osedvanligt slitage, yttre påverkan, felaktig montering eller felaktigt brukande av varan som den inte är avsedd för.

Garanti täcker inte heller delar som beställs till bilar som är modifierade. Notera att benämningen “modifierade” avser en sänkning som motsvarar tillverkarens sportchassi, inte “toksänkta” bilar som helt ligger utanför vad bilen var avsedd för från början. För att kunna utnyttja garantirätten skall kunden ALLTID direkt innan någon åtgärd sätts in, informera Autofrance.se om vad som hänt. Allt för att minimera skador i ett så tidigt skede som möjligt och därmed också kostnader för båda parter.

Autofrance.se tillämpar konsumentköplagen och vid en eventuell tvist har Autofrance.se som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Notera att garantin inte gäller om p.g.a. av yttre påverkan sås om stenskott eller någonting som stenar, kvistar eller dylikt.

Följ oss på Facebook